RAZPIS ZA 1. ČEZMEJNI FESTIVAL ZBOROVSKE SAKRALNE GLASBE

Omnia Vincit Amor

Ljubezen premaga vse

Spoštovani pevke in pevci, dirigenti in zborovodje,

obširna zakladnica zborovske sakralne glasbe je nastajala skozi stoletja in predstavlja temelje evropske kulture, v sodobnem času pa jo dopolnjujejo mlajši avtorji, a zanimanje za njeno poustvarjanje, kljub izjemni kvaliteti in raznolikosti, peša.

1. Namen festivala je:

 • popularizacija zborovske sakralne glasbe tako klasičnih kot novejših avtorjev,
 • spodbujanje redno delujočih ljubiteljskih zborov k izvajanju zborovskih sakralnih skladb,
 • nagrajevanje kvalitetnih izvedb in zasedb,
 • čezmejno medkulturno sodelovanje,
 • vzpostavljanje novih prijateljskih stikov.

2. Festivala se lahko udeležijo:

 • ljubiteljske zborovske zasedbe (ženski, moški in mešani zbori ter male skupine),
 • ne glede na organizacijo, v okviru katere deluje (društvo, cerkev…),
 • ki izhajajo iz obmejnih območij
  • Slovenije (Goriška, Obalno-Kraška in Notranjsko-Kraška regija) ter
  • Italije (Tarvisio- Trbiž, Tarcento, Cividale- Čedad, Gorizia- Gorica, Monfalcone- Tržič in Trieste- Trst), (glej prilogo 1).

Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:

 • obstaja več kot 1 leto,
 • ima 6 ali več rednih članov in nastopi v zasedbi najmanj 6 članov,
 • v kateri je več kot 70 % pevcev polnoletnih,
 • v kateri med nastopajočimi ni več kot 5 % projektno/občasno nastopajočih (pojasnilo: namen festivala je podpora redno delujočih sestavov, ne pa projektnih sestavov in zborov z večjimi enkratnimi ojačitvami),
 • deluje ljubiteljsko in je sestavljen iz neprofesionalnih pevcev,
 • izpolnjuje programske zahteve glede vrste in izvedbe skladb, navedene nadaljevanju,
 • soglaša s snemanjem osrednjega koncerta in javno objavo posnetkov,
 • se z vsem navednim strinja v izjavi ob prijavi.

Organizatorji se ne morejo prijaviti in prejeti nagrad.

3. Način prijave in programske zahteve glede vrste in izvedbe skladb

Vsaka zasedba:

a) Do 31. 1. 2023 izpolni prijavni obrazec, ki se nahaja na https://www.amorvincit.si/festival/prij2022/

Vsebina prijavnega obrazca so:

 • ime, naslov, kontaktna oseba,
 • izjava o navedbah iz prejšnje točke,
 • soglasje za snemanje in objavo posnetkov.

Resnost prijave se potrdi s prijavnino v višini 30 eur; rok plačila je 31. 1. 2023.

b) Do 15. 3. 2023 vsaka prijavljena zasedba dostavi dva video posnetka žive izvedbe svojega poustvarjanja sakralnih, zborovskih skladb iz poljubnega liturgičnega časa, in sicer:

 • eno od novejšega skladatelja, rojenega  po letu 1950,
 • eno od starejšega avtorja, rojenega do leta 1950

ter zanju priloži notno gradivo.

Pogoja za posnetka sta:

 • posneta morata biti v letu 2021 ali kasneje,
 • izvedba mora biti a cappella, brez spremljave,
 • skladba mora biti najmanj štiriglasna.

Pod pojmom sakralna glasba se razume katoliška, pravoslavna, evangeličanska ali protestantska glasba, gospel, popevke in skladbe s krščanskim sporočilom ipd.

Strokovna žirija si pridržuje pravico, da zboru iz tehtnih razlogov zavrne določeno skladbo in zaprosi udeležence, da izbor prilagodijo razpisnim pravilom.

4. Strokovna žirija je sestavljena iz članov iz obeh strani meje, Slovenije in Italije.

Žirija določi strokovne kriterije, po katerih bo ocenjevala izvedbe, posluša posnetka vseh prijavljenih zasedb in na osnovi ocen sprejme odločitev, katere zasedbe bodo nastopile na osrednjem svečanem koncertu na Sveti gori.

Žirija vsem prijavljenim zborom odločitev o izboru posreduje do 15. 4. 2023.

5. Pogoji za skladbe za nastop na osrednjem koncertu.

Vsak zbor predstavi:

 • prvo prijavljeno skladbo novejšega avtorja, rojenega po letu 1950, za katero je poslal posnetek,
 • drugo prijavljeno skladbo avtorja, rojenega do leta 1950, za katero je poslal posnetek,
 • ostale skladbe – sakralna zborovska dela po lastnem izboru, ne glede na liturgični čas,
 • program mora biti izveden a cappella, skupna dolžina izvajanja vseh skladb mora znašati najmanj 9 minut in ne sme presegati 12 minut čiste glasbe,
 • skladba s solisti je dovoljena le, če solistični delež ne prevladuje,
 • sodelujoči zbori na osrednjem koncertu morajo do 5. 5. 2023 organizatorju dostaviti dobro čitljive partiture vseh izvajanih skladb za člane strokovne žirije ter seznam, ki vključuje naslov skladbe, avtorja glasbe in besedila ter dolžino trajanja.

Vsi nastopajoči na zaključnem koncertu skupaj zapojejo noviteto, skladbo Amor Vincit Omnia, ki jo bo posebej za Čezmejni festival zborovske sakralne glasbe skomponiral Patrick Quaggiato. Note zagotovi organizator do 28. 2. 2023.

6. Ocena strokovne žirije in razdelitev nagrad:

Strokovna žirija na osnovi istih kriterijev, kot jih je uporabila za uvrstitev zborov za udeležbo na osrednjem koncertu, oceni nastope vse sodelujočih na osrednjem koncertu in podeli nagrade.

Fond za nagrade znaša 2.400 eur in se predvidoma deli takole:

 • 1. nagrada: 1.000 eur
 • 2. nagrada: 800 eur
 • 3. nagrada: 600 eur

Strokovna žirija fond za nagrade lahko razdeli drugače.

7. Potek osrednjega koncerta na Sveti gori

 • datum in ura: sobota, 13. 5.2023, ob 17.30,
 • strokovna žirija posluša nastopajoče zbore,
 • po nastopu zadnjega zbora sledi kratek nastop organizatorja, Mešani pevski zbor AmorVincit,
 • v tem času strokovna žirija izbere 3 nagrajence,
 • razglasitev prejemnikov nagrad,
 • prvonagrajeni zbor zapoje še eno sakralno pesem po lastni izbiri,
 • skupna skladba vseh nastopajočih Amor Vincit Omnia, ki jo bo skomponiral Patrick Quaggiato,
 • zakuska za vse nastopajoče.

8. Zbori prejmejo

 • prvi trije nagrajeni: plaketo in denarno nagrado,
 • ostali nastopjaoči na osrednjem koncertu: potrdilo o uvrstitvi v ožji izbor,
 • ostali zbori, ki se niso uvrstili na osrednji koncert: potrdilo o sodelovanju.
9. Osrednji koncert je javen in se bo snemal.
10. MePZ AmorVincit kot organizator ne sme sodelovati kot udeleženec festivala, nastopa pa v kulturnem programu na osrednjem koncertu po končanih uradnih nastopih, medtem ko žirija zaseda.

11. Povzetek datumov

 • 31. 1. 2023 Prijava zborov.
 • 31. 1. 2023 Rok za plačilo prijavnine.
 • 28. 2. 2023 Organizator dostavi note za skupno skladbo Amor Vincit Omnia.
 • 15. 3. 2023  Zbori dostavijo dva posnetka in note.
 • 15. 4. 2023  Odločitev žirije kateri zbori sodelujejo na osrednjem koncertu.
 • 5. 5. 2023   Zbori, ki nastopajo na osrednjem koncertu, dostavijo notno gradivo preostalih skladb za strokovno žirijo.
 • 13. 5. 2023 Osrednji koncert na Sveti gori.

12. Struktura organov

a) Organizator: Mešani pevski zbor AmorVincit, Nova Gorica, Slovenija, sekcija KD Sanje

b) Soorganizator: Frančiškanski samostan Sveta gora

c) Ob podpori: JSKD, ZKD, USCIfG, GO!2025

d) Umetniški odbor je odgovoren za odločitve o žiriji, kriterijih, člani so:

 • Vladimir Čadež, profesor petja, zborovodja,
 • Ingrid Kragelj, zborovodkinja,
 • David Bandelj, zborovodja.

e) Strokovna žirija je sestavljena iz glasbenih strokovnjakov iz obeh strani meje. Noben član žirije ne sme biti povezan z nastopajočimi zbori.

 • Predsednik žirije je dr. Andrej Misson, redni prof. na akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, Slovenija.

Člana žirije sta še:

 • Gregor Klančič, prof. glasbe in akademski cerkveni glasbenik, umetniški vodja Zbora Slovenske filharmonije in Voditelj glasbene dejavnosti na Nadškofiji Ljubljana

ter

 • Walter lo Nigro, redni profesor na konservatoriju »Tartini« v Trstu, dirigent, skladatelj in vokalni pedagog ter umetniški vodja APZ-ja tržaškega konservatorija.
13. Za vsa vprašanja smo na voljo na info@amorvincit.si
14. V primeru pandemije ali druge višje sile si organizator pridržuje pravico do odpovedi dogodka.

Nova Gorica, 30. 11. 2022

Mešani pevski zbor AmorVincit Nova Gorica

Iztok Bizjak,                      Ingrid Kragelj,

predsednik                       zborovodkinja

Priloga 1: Področje, iz katerega izhajajo zbori, so obmejna področja Slovenije in Italije

REGOLAMENTO DEL 1. FESTIVAL TRANSFRONTALIERO DI MUSICA SACRA CORALE

Omnia Vincit Amor

L’amore vince tutto

Spettabili cantanti e direttori di coro,

l’ampio repertorio di musica sacra corale che è stato creato nel corso dei secoli e che rappresenta una delle basi della cultura musicale europea, è stato integrato nei tempi moderni dalla creatività di autori più giovani, ma l’interesse per la sua divulgazione, nonostante la sua eccezionale qualità e diversità, è in declino.

1. Lo scopo del festival è:

 • divulgare la musica sacra corale di autori classici e contemporanei
 • incoraggiare i cori amatoriali regolarmente attivi ad eseguire composizioni corali sacre
 • premiare performance e cori di qualità
 • sostenere la cooperazione interculturale transfrontaliera
 • stabilire nuovi contatti amichevoli tra cori

2. Al festival possono partecipare:

 • i cori amatoriali (cori femminili, maschili, misti e piccoli gruppi),
 • indipendentemente dall’organizzazione all’interno della quale operano (società, chiesa…)
 • provenienti da zone di confine:
  • Slovenia (Regione di Gorizia, Carso costiero e Primorsko-Notranjska) e
  • Italia (Tarvisio, Tarcento, Cividale, Gorizia, Monfalcone e Trieste), (vedi allegato 1),

e che soddisfano le seguenti condizioni:

 • sono in attività da più di 1 anno
 • contano 6 o più membri effettivi e si devono esibire in numero di almeno 6 membri;
 • contano più del 70% dei cantanti di maggiore età;
 • non vi sia più del 5% di coristi a progetto/occasionali tra gli esecutori (chiarimento: lo scopo del festival è quello di supportare ensemble che lavorano regolarmente, ma non ensemble e cori a progetto con importanti rinforzi una tantum).
 • sono formati da coristi amatoriali non professionisti;
 • soddisfano i requisiti di programma di seguito elencati relativi alla tipologia e all’esecuzione dei brani;
 • acconsentono alla registrazione del concerto e alla diffusione pubblica delle registrazioni;
 • concordano con quanto sopra nella dichiarazione all’atto della registrazione.

I gruppi ed enti organizzatori non possono partecipare e ricevere premi.

3. Modalità di registrazione e requisiti di programma ed esecuzione

Ogni coro:

a) compila il modulo di registrazione che si trova su https://www.amorvincit.si/festival/prij2022/ entro il 31 gennaio 2023

I contenuti del modulo di domanda sono

 • nome, indirizzo, contatto di riferimento
 • dichiarazione sulle informazioni di cui al punto precedente
 • consenso alla registrazione e diffusione.

A conferma della domanda è richiesto il pagamento di una tassa di iscrizione di 30 euro. Il termine per il versamento è il 31 gennaio 2023.

b) Entro il 15 marzo 2023 ciascun coro iscritto dovrà inviare due video di un’esecuzione dal vivo di brani corali sacri di qualsiasi tempo liturgico, e precisamente di

 • un compositore nato dopo il 1950,
 • un compositore nato entro il 1950,

allegando i relativi spartiti.

 •  I brani devono essere stati registrati nel 2021 o successivamente;
 • l’esecuzione deve essere a cappella;
 • il brano deve essere almeno a quattro voci.

Il termine musica sacra indica musica cattolica, ortodossa, evangelica o protestante, gospel, canti con contenuto religioso, ecc.

La giuria di esperti si riserva il diritto di rifiutare un determinato brano del coro per validi motivi e richiederne la sostituzione secondo quanto previsto dal regolamento.

4. La giuria di esperti è composta da membri provenienti da entrambe le parti del confine tra Slovenia e Italia.

La giuria determina i criteri in base ai quali valuterà le esibizioni, ascolta la registrazione di tutti i cori candidati e, sulla base delle valutazioni, decide quali cori si esibiranno al concerto a Sveta Gora – Monte Santo.

La giuria trasmette la decisione della selezione a tutti i cori candidati entro il 15 aprile 2023.

5. Brani da eseguire al festival:

Ogni coro presenta:

 • una composizione, presentata in forma di registrazione, di un autore nato dopo il 1950
 • una composizione, presentata in forma di registrazione, di un autore nato prima del 1950
 • altre composizioni – opere corali sacre a scelta, indipendentemente dal tempo liturgico
 • il programma deve essere eseguito a cappella, la durata totale dell’esecuzione di tutti i brani deve essere di almeno 9 minuti e non deve superare i 12 minuti di pura esecuzione,
 • un brano con parti solistiche è consentito solo se la parte solista non è preponderante,
 • i cori partecipanti al festival dovranno consegnare all’organizzatore entro il 5 maggio 2023 una copia leggibile della partitura di ogni brano eseguiti e un elenco che includa il titolo del brano, gli autori delle musiche e dei testi e la durata del brano,

Al concerto finale tutti i partecipanti si uniranno in un canto comune con il brano Amor Vincit Omnia, composto da Patrick Quaggiato appositamente per il Festival Transfrontaliero di Musica Corale Sacra. Le parti saranno messe a disposizione dall’organizzatore entro il 28 febbraio 2023.

6. Valutazione della giuria di esperti e distribuzione dei premi:

La giuria di esperti, sulla base degli stessi criteri utilizzati per l’ammissione dei cori al festival, valuta le prestazioni di tutti i partecipanti e assegna i premi.

Il montepremi ammonta a 2.400 euro e può essere così suddiviso:

 • 1° premio di 1.000 euro
 • 2° premio di 800 euro
 • 3° premio di 600 euro

La giuria di esperti ha la facoltà di distribuire il montepremi in modo diverso.

7. Il concerto al santuario di Sveta Gora  – Monte santo si terrà:

 • sabato 13 maggio 2023 alle 17:30
 • la giuria di esperti ascolterà le esecuzioni dei cori
 • dopo l’esecuzione dell’ultimo coro avrà luogo una breve esibizione dell’organizzatore, il Coro misto AmorVincit
 • in quel mentre la giuria di esperti sceglierà 3 vincitori del premio, dopodichè
 • verranno annunciati i vincitori dei premi
 • il coro vincitore del primo premio canterà un altro brano sacro a propria scelta
 • tutti gli interpreti eseguiranno insieme il brano Amor Vincit Omnia, composto da Patrick Quaggiato
 • rinfresco per tutti gli esecutori.

8. I cori ricevono

 • primi tre classificati: un diploma e un premio in denaro;
 • altri interpreti al concerto principale: attestato di graduatoria;
 • altri cori non presenti al concerto principale: attestato di partecipazione.
9. Il concerto principale è pubblico e verrà registrato.
10. MePZ AmorVincit, in qualità di organizzatore, non può partecipare come concorrente al festival, bensì al concerto centrale, dopo le esibizioni ufficiali dei partecipanti, durante i lavori della giuria, svolgendo un programma culturale

11. Riassunto delle scadenze

 • 31.1.2023 invio richiesta partecipazione da parte  dei cori
 • 31.1.2023 pagamento della quota di iscrizione
 • 28.2.2023 L’organizzatore consegna gli spartiti del brano Amor Vincit Omnia per l’esecuzione comune dei partecipanti
 • 15.03.2023 consegna di due registrazioni e relative partiture
 • 15.4.2023 decisione della giuria su quali cori parteciperanno al concerto principale
 • 5.5.2023 i cori partecipanti al concerto principale consegnano le partiture delle restanti composizioni
 • 13.05.2023 concerto principale sul Monte Santo

12. Struttura degli organi

a) organizzatore: Coro misto AmorVincit, Nova Gorica, Slovenia, sezione KD Sanje

b) co-organizzatori: Monastero Francescano Monte Santo

c) con il contributo e supporto di JSKD, ZKD, USCIfG, GO!2025

d) comitato artistico – responsabile delle decisioni della giuria, criteri, i membri sono:

 • Vladimir Čadež, professore di canto, direttore di coro
 • Ingrid Kragelj, direttrice di coro
 • David Bandelj, maestro del coro

g) La giuria di esperti è composta da esperti musicali provenienti da entrambi i lati del confine.  I membri della giuria non devono essere in alcun modo legati ai cori registrati.

 • Il presidente di giuria è il dott. Andrej Misson, professore ordinario presso l’Accademia di Musica dell’Università di Lubiana, Slovenia.

Gli altri membri della giuria sono:

 • Gregor Klančič, professore di musica presso la Facoltà di Teologia dell’Università di Lubiana e musicista accademico di chiesa, direttore artistico del coro della Filarmonica Slovena nonché responsabile delle attività musicali dell’Arcidiocesi di Lubiana

e

 • Walter lo Nigro, professore cattedratico presso il conservatorio »Tartini« di Trieste, direttore, compositore e pedagogo vocale nonché direttore artistico del Coro accademico del conservatorio triestino
13. Per tutte le domande, siamo disponibili all’indirizzo info@amorvincit.si
14. In caso di pandemia o altra causa di forza maggiore, l’organizzatore si riserva il diritto di annullare l’evento.

Nova Gorica, 30 novembre 2022

Coro misto AmorVincit Nova Gorica

Iztok Bizjak,                       Ingrid Kragelj

Presidente                         direttrice del coro

Allegato 1: l’area da cui provengono i cori è la zona di confine della Slovenia e dell’Italia

Skip to content